Catálogo de las obras de Ramon Llull
 
 
   

ROL

Título

Fecha

Edición

1

Compendium logicae Algazelis

entre 1265 y 1271

 

 

Lògica del Gatzel

 

ORL XIX, 1-62

2

Libre de contemplació en Déu

1271-1273

ORL II-VIII

 

Liber contemplationis in Deum

 

 

3

Ars compendiosa inueniendi ueritatem

ca. 1274

MOG I, Int. vii, 1-41 (432-473)

4

 Lectura compendiosa super Artem inueniendi ueritatem

1274-1283

MOG I, Int. vii, 41-44 (473-476)

5

Ars notatoria

1274-1276

Gayà 1978 *

6

Libre de demostracions

1274-1276

ORL XV, 1-608

7

Llibre de l’orde de cavalleria

1274-1276

Soler 1988 *

8

Doctrina pueril

1274-1276

NEORL VII

 

De doctrina puerili

 

ROL XXXIII, 51-561

9

Oracions e contemplations de l’enteniment

1274-1276

ORL XVIII, 229-268

 

Orationes et contemplationes intellectus

 

ROL XXXIII, 573-601

10

Llibre contra Anticrist

1274-1276

NEORL III, 115-160

 

Liber contra Antichristum

 

 

11

Llibre del gentil e dels tres savis

1274-1283

NEORL II

 

Liber de gentili et tribus sapientibus

 

Conde 2007 *

12

Liber principiorum theologiae

1274-1283

ROL XXXI, 13-168

13

Liber principiorum philosophiae

1274-1283

ROL XXXI, 169-322

14

Liber principiorum iuris

1274-1283

ROL XXXI, 338-412

15

Començaments de medicina

1274-1283

NEORL V, 35-114

 

Liber principiorum medicinae

 

ROL XXXI, 433-560

16

Ars Universalis

1274-1283

MOG I, Int. viii (482-606)

17

Artificium electionis personarum

1274-1283

Hägele - Pukelsheim 2001 *

18

Liber de Spiritu sancto

1274-1283

MOG II, Int. iii (115-124)

19

Llibre d'intenció

1274-1283

NEORL XII

 

Liber de prima et secunda intentione

 

MOG VI, Int. ix (537-560)

20

De adventu Messiae

1274-1283

 

21

Romanç d’Evast e Blaquerna

1276-1283

NEORL VIII

22

Libre dels àngels

1276-1283

ORL XXI, 305-375

 

Liber de angelis

 

 

23

Lo pecat d'Adam

1274-1283 (1294?)

ORL XIX, 63-73

24

De arte retentiva

 

DEPERDITA

25

Liber de petition ibus, principiis et definitionibus

 

DEPERDITA

26

Liber de doctrina principum

 

DEPERDITA

27

Art demostrativa

ca. 1283

ORL XVI

 

Ars demonstratiua

 

ROL XXXII

28

Liber de quattuordecim articulis fidei

1283-1285

MOG II, Int. vi (p. 421-610)

29

Introductoria Artis demonstrativae

1283-1285

MOG III, Int. ii (55-92)

30

Regles introductòries a la pràctica de l'Art demostrativa

1283-1285

ORL XVI, 289-294

 

Regulae introductoriae in practicam Artis demonstratiuae

 

MOG IV, Int. ii (p. 14-16)

31

Ars inueniendi particularia in uniuersalibus

1283-1287

MOG III, Int. vii (453-502)

32

Liber propositionum secundum Artem demonstratiuam

1283-1287

MOG III, Int. viii (503-563)

33

Liber de quaestionibus, per quem modus Artis demonstratiuae patefit

1283-1287

 

34

Ars iuris

1285-1287

Cerdà 1745 *

35

Ars compendiosa medicinae

1285-1287

Capó  1752 *

36

Lectura super figuras Artis demonstratiuae

1285-1287

MOG III, Int. iv (205-247)

37

Liber exponens figuram elementalem Artis demonstratiuae

1285-1287

MOG IV, Int. i (p. 1-10)

38

Cent noms de Déu

1288 (1292?)

ORL XIX, 75-170

 

Liber de centum nominibus Dei

 

 

39

Liber super Psalmum "Quicumque vult"

1288

MOG IV, Int. v (347-376)

40

Disputatio fidelis et infidelis

1288-1289

MOG IV, Int. vi (377-429)

41

Libre de meravelles

1288-1289

NEORL X, XIII

42

Epistola dedicatoria ad ducem Venetorum

1289

Hillgarth 2001 *

43

Compendium seu commentum Artis demonstratiuae

1289

MOG III, Int. vi (293-452)

44

Ars inuentiva ueritatis

1290

ROL XXXVII

45

Quaestiones per Artem demonstratiuam seu inuentiuam solubiles

1289-1291

MOG IV, Int. iii (17-224)

46

Art amativa

1290

ORL XVII, 1-398

 

Ars amatiua boni

 

ROL XXIX, 120-432

47

Taula d’esta Art

1290

ORL XVII, p. 389-398

 

Tabula, quae est de explanatione uocabulorum huius Artis secundum alphabetum

 

MOG VI, Int. ii (p. 155-157)

48

Quaestiones, quas quaesiuit quidam frater minor

1290-1292

ROL XXIX, 461-501

49

Libre de santa Maria

1290-1292

ORL X, 1-228

 

Liber de sancta Maria

 

ROL XVIII, 1-241

50

Hores de nostra Dona santa Maria

1292

NEORL XI, 55-81

51

Desconhort de nostra Dona

1290-1294

NEORL XI, 119-150

52a

Quomodo Terra Sancta recuperari potest

1292

ROL XXVIII, 228-331

52b

Tractatus de modo conuertendi infideles

1292

ROL XXVIII, 336-353

53

Taula general

1293

ORL, XVI 295-522

 

Tabula generalis

 

ROL XXVII

54

Lectura compendiosa Tabulae generalis

1295

ROL XXXV, 21-57

55

Lectura super tertiam Figuram Tabulae generalis

1294-1296

ROL XXXV, 71-97

56

Lo sisèn seny, lo qual apellam affatus

1294

Perarnau  1983 *

 

Liber de sexto sensu

 

ROL XXXV, 127-150

57

Flors d'amors e flors d'intelligència

1294

ORL XVIII, 273-311

58

Disputació de cinq savis

1294

Perarnau 1986 *

 

Disputatio quinque hominum sapientium

 

ROL XXXV, 275-404

59

Petició de Ramon al papa a Celestí V per a la conversió dels infidels

1294

Perarnau1982 *

60

Petitio Raymundi pro conuersione infidelium ad Bonifacium VIII papam

 

ROL XXXV, 429-437

61

Arbre de filosofia desiderat

1294

ORL, XVII 399-507

 

Arbor philosophiae desideratae

 

ROL XXXIV, 40-149

62

De levitate et ponderositate elementorum

1294

ROL XXXIV, 151-347

63

Desconhort

1295

ORL XIX, 217-254

64

Art de fer e solre qüestions

1294-1295

 

 

Ars ad faciendum et soluendum quaestiones

1294

MOG V, Int. v (359-716)

65

Arbre de ciència

1295-1296

ORL XI-XIII                                                  

 

Arbor scientiae

 

ROL XXIV-XXVI

66

Llibre dels articles de la fe

1296

NEORL, III 23-72

 

Liber de articulis fidei

 

MOG IV, Int. ix, 30-57 (534-561])

67

Novell llibre d’ànima racional

1296

ORL XXI, 161-304

 

Liber nouus de anima rationali

 

MOG VI, Int. vii (415-474)

68

Liber de potentia, obiecto et actu

1296

 

69

Proverbis de Ramon

1296

ORL XIV, 1-324

 

Liber prouerbiorum

 

MOG VI, Int. vi (283-413)

70

Contemplatio Raymundi

1297

ROL XVII, 20-50

71

Quomodo contemplatio transit in raptu

1297

ROL XVII, 52-55

72

De declaratione conscientiae

1297

ROL XVII, 58-61

73

Tractatus nouus de astronomia

1297

ROL XVII,  93-218

 

Tractat d’astronomia

 

NEORL V, 121-371

74

Declaratio Raymundi per modum dialogi edita contra ali quorum philosophorum et eorum sequacium opiniones erroneas et damnatas a venerabile patre domino Episcopo parisiensi

1298

ROL XVII, 253-402

75

Investigatio mixtionum generalium secundum Artem generalem

1298

ROL XVII, 414-454

76

Disputatio eremitae et Raymundi super aliquibus dubiis quaestionibus Sententiarum Magistri Petri Lombardi

1298

MOG IV, Int. iv (p. 225-346)

77

Arbre de filosofia d'amor

1298

ORL XVIII, 67-227

 

Arbor philosophiae amoris

 

MOG VI, Int. iii (p. 159-224)

78

Consolatio Venetorum et totius gentis desolatae

1298

Ciceri 2008 *

79

Cant de Ramon

1300

ORL XIX, 255-260

80

Ars compendiosa

1299

Ottaviano 1930  *

81

[Quaestio de congruo adducto ad necessariam rationem]

1299

Platzeck 1957  *

82

De quadratura e triangulatura de cercle

1299

 

 

De quadrangulatura et triangulatura circuli

 

 

83

Ars electionis

1299

Pukelsheim 2001 *

84

Liber de geometria noua et compendiosa

1299

 Millás 1953  *

85

Liber super quaestiones Magistri Thomae Attrabatensis

1299

Capó 1746  *

86

Principia philosophiae

1299

ROL XIX, 83-326

 

Començaments de filosofia

 

NEORL VI

87

Dictat de Ramon

1299

ORL XIX, 261-274

88

Coment del dictat

1299

ORL XIX, 275-324

 

Dictati commentum

 

ROL XIX, 351-406

89

Oracions de Ramon

1299

ORL XVIII, 313-392

90

Medicina de pecat

1300

ORL XX, 1-205

91

Tractatus compendiosus de articulis fidei

1300

ROL XIX, 466-504

92

Llibre de lés de Déu

1300

NEORL IX, 33-62

 

Liber de est Dei

1300

ROL XXI, 28-58

93

Llibre de coneixença de Déu

1300

NEORL IX, 63-117

 

Liber de cognotione Dei

 

ROL XXI, 70-116

94

Llibre d’home

1300

ORL XXI, 1-159

 

Liber de homine

 

ROL XXI, 152-301

95

Llibre de Déu

1300

NEORL IX, 119-183

 

Liber de Deo

 

ROL XXI, 322-403

96

Aplicació de l'Art general

1301

ORL XX, 207-251

97

Retòrica nova

1301

DEPERDITA

 

Rhetorica nova

1301

ROL XXX, 22-77

98

Liber de natura

1301

ROL XXX, 103-137

99

Llibre què deu hom creure de Déu

1302

NEORL III, 85-104

100

Mil proverbis

1302

ORL XIV, 325-372 

 

Liber de mille prouerbiis

 

ROL XXX, 186-232

101

Logica nova

1303

ROL XXIII, 15-179

 

Lògica nova

 

NEORL IV, 1-163

102

[Liber de modo applicandi logicam novam ad scientiam juris et medicinae]

 

ROL XXIII, 189-204

103

Tractatus de aeternitate

 

DEPERDITA

104

De syllogismis

 

DEPERDITA

105

Disputatio fidei et intellectus

1303

ROL XXIII, 224-279

106

Liber de lumine

1303

ROL XX, 10-62

107

Liber de regionibus sanitatis et infirmitatis

1303

ROL XX, 72-118

108

Ars de iure

1304

ROL XX, 128-177

109

Liber de intellectu

1304

ROL XX, 188-235           

110

Liber de uoluntate

1304

ROL XX, 246-282

111

Liber de memoria

1304

ROL XX, 292-333

112

Lectura Artis, quae intitulata est Breuis practica Tabulae generalis

1304

ROL XX, 344-438

113

Liber ad probandum aliquos articulos fidei catholicae per syllogisticas rationes

1304

ROL XX, 445-485    

114

Liber de significatione

1304

ROL X, 14-100

115

Liber de consilio

1304

ROL X, 120-235

116

De inuestigatione actuum diuinarum rationum

1304

ROL X, 248-346

117

Liber de praedestinatione et libero arbitrio

1304

ROL X, 362-411

118

Liber de praedicatione

1304

ROL III-IV                                                     

119

Liber de motu

 

DEPERDITA

120

Liber de ascensu et descensu intellectus

1305

ROL IX, 20-199

121

Liber de demonstratione per aequiparantiam

1305

ROL IX, 216-231

122

Liber de fine

1305

ROL IX, 250-291

123

Liber praedicationis contra Iudaeos

1305

ROL XII, 14-78

124

Liber de trinitate et incarnatione

1305

ROL XII, 90-137

125

[Introductorium magnae Artis generalis]

 

ROL XII, 150-169

126

Ars brevis

1308

ROL XII, 192-255

 

Art breu

 

Bonner 1989 *

127

Ars breuis, quae est de inuentione iuris

1308

ROL XII, 268-389

128

Ars generalis ultima

1307

ROL XIV

129

[Liber ad memoriam confirmandam]

 

 

130

Liber de uenatione substantiae, accidentis et compositi

1308

ROL XXII, 14-157

131

Liber disputationis Raimundi christiani et Homeri saraceni

1308

ROL XXII, 172-264

132

Liber de centum  signis Dei

1308

ROL XXII, 275-304

133

Liber clericorum

1307

ROL XXII, 316-354

134

Ars compendiosa Dei

1308

ROL XIII, 17-331

135

Liber de nouis fallaciis

1308

ROL XI, 11-136

136

Liber de aequalitate actuum potentiarum animae in beatitudine

1308

ROL XI, 145-153

137

Liber de inuestigatione uestigiorum productionis diuinarum personarum

1308

ROL XI, 161-168

138

Liber de experientia realitatis Artis ipsius generalis

1308

ROL XI, 177-222

139

Liber de refugio intellectus

1308

ROL XI, 231-320

140

Liber de conuersione syllogismi

1308

ROL XI, 327-329

141

Excusatio Raymundi

1309

ROL XI, 339-375

142

Epistola Iacobo regi Aragoniae

1309

Hillgarth 2001  *

142a

Proverbis d’ensenyament

 

1309?

ORL XIV, 375-389

 

143

Liber de maiori agentia Dei

1309

Xiberta 1934 *

144

Liber de conuenientia, quam habent fides et intellectus in objecto

1309

MOG IV, Int. xi (p. 571-575)

145

Liber de duodecim syllogismis concludentibus duos actus finales, unum intrinsecum, alium extrinsecum

1309

 

146

Liber de acquisitione Terrae sanctae

1309

Kamar 1961 *

147

Liber de propriis et communibus actibus diuinarum rationum

1309

 

148

Liber de potestate diuinarum rationum

1309

 

149

Liber de nominibus diuinarum personarum

1309

 

150

Liber de probatione, quod in Deo sunt tres personae, et non plures neque pauciores

1309

 

151

Epistola ad uniuersitatem parisiensem

1287-1289

Hillgarth 2001  *

152

Epistola ad regem Francorum

1287-1289

Hillgarth 2001 *

153

Epistola ad quendam praelatum consiliarium regis Francorum

1287-1289

Hillgarth 2001 *

154

Ars mystica theologiae et philosophiae

1309

ROL V, 259-466

155

Liber de peruersione entis removenda

1309

ROL V, 467-506

156

Metaphysica noua et compendiosa

1310

ROL VI, 10-51

157

Liber nouus physicorum et compendiosus

1310

ROL VI, 64-83

158

Liber de ente infinito

1310

ROL VI, 94-115

159

Liber correlatiuorum innatorum

1310

ROL VI, 128-152

160

Liber de praedestinatione et praescientia

1310

ROL VI, 162-175

161

Liber de modo naturali intelligendi

1310

ROL VI, 188-223

162

Supplicatio Raymundi uenerabilibus et sublimis sacratissimae Theologiae professoribus ac baccalariis studii Parisiensis

1310

ROL VI, 236-250

163

De conuersione subiecti et praedicati et medii

1310

ROL VI, 262-275

164

Liber reprobationis aliquorum errorum Auerrois, quos contra Christi fidem sanctam catholicam aliqui nituntur inducere

1310

ROL VI, 288-318

165

Liber, in quo declaratur, quod fides sancta catholica est magis probabilis quam improbabilis

1310

ROL VI, 328-373

166

Liber de possibili et impossibili

1310

ROL VI, 384-466

167

De fallaciis, quas non credunt facere aliqui, qui credunt esse philosophantes, contra purissimum actum Dei uerissimum et perfectissimum

1310

ROL VI, 478-488

168

Disputatio Raymundi et Auerroistae

1310

ROL VII, 1-17

169

Liber natalis pueri paruuli Christi Jesu

1311

ROL VII, 19-73

170

Liber lamentationis Philosophiae

1311

ROL VII, 75-126

171

Liber contradictionis

1311

ROL VII, 127-158

172

Liber de syllogismis contradictoriis

1311

ROL VII, 159-198

173

Liber de diuina unitate et pluralitate

1311

ROL VII, 199-236

174

Sermones contra errores Auerrois

1311

ROL VII, 237-262

175

Liber de efficiente et effectu

1311

ROL VII, 263-291

176

Liber facilis scientiae

1311

ROL VII, 293-317

177

Quaestiones factae supra Librum facilis scientiae

1311

ROL VII, 329-341

178

Liber de Deo ignoto et de mundo ignoto

1311

ROL VIII, 11-32

179

Liber de forma Dei

1311

ROL VIII, 43-101

180

Liber de diuina existentia et agentia

1311

ROL VIII, 111-137

181

Liber de quaestione ualde alta et profunda

1311

ROL VIII, 149-174

182

Liber de beatitudine

 

DEPERDITA

183

Liber de articulis rationum diuinarum

 

DEPERDITA

184

Liber de maiestate diuina et indiuidua

 

DEPERDITA

185

Liber de proprietatibus Dei

 

DEPERDITA

186

Liber intellectus

 

DEPERDITA

187

Ars nauigandi

 

DEPERDITA

188

Liber de ente, quod simpliciter est per se et propter se existens et agens

1311

ROL VIII, 189-245

189

Vita magistri Raymundi

1311

ROL VIII, 271-309

189a

Del concili

1311

ORL XX, 253-288

190

Liber disputationis Petri et Raymundi

1311

ROL XVI, 14-30

191

Liber de ente reali et rationis

1311

ROL XVI, 42-131

192

Liber de divina habentia

1311

ROL XVI, 142-179

193

Liber de ente simpliciter absoluto

1312

ROL XVI, 190-205

194

Liber de locutione angelorum

1312

ROL XVI, 216-236

195

Liber de participatione christianorum et saracenorum

1312

ROL XVI, 246-260

196

Liber de differentia correlatiuorum diuinarum dignitatum

1312

ROL XVI, 270-279

197

Liber de quinque principiis quae sunt in omni eo quod est

1312

ROL XVI, 288-314

198

De secretis sacratissimae trinitatis et incarnationis

1312

ROL XVI, 324-337

199

Liber de nouo modo demonstrandi

1312

ROL XVI, 348-377

200

Liber, qui continet confessionem

1312

ROL XVI, 388-396 

201

Liber de sermonibus factis de decem praeceptis

1312

ROL XV, 6-30

202

Liber de septem sacramentis sanctae Ecclesiae

1312

ROL XV, 36-50

203

Liber de Pater noster

1312

ROL XV, 56-78

204

Liber de Aue Maria

1312

ROL XV, 84-102

205

Llibre de virtuts e pecats

1313

NEORL I

 

Liber de uirtutibus et peccatis

1313

ROL XV, 109-432

206

Liber de septem donis Spiritus sancti

1313

ROL XV, 438-453

207

De operibus misericordiae sermones

1313

ROL XV, 460-470

208

Art abreujada de preïcació

1313

ROL XVIII, 50-154

 

Ars abbreuiata praedicationis

 

ROL XVIII, 51-155

209

Liber, per quem poterit cognosci, quae lex sit magis bona, magis magna et etiam magis vera

1313

ROL XVIII, 172-193

210

[Ars infusa]

 

ROL XVIII, 206-222

211

De virtute ueniali et uitali et de peccatis uenialibus et mortalibus

1313

ROL XVIII, 232-249

212

Testamentum Raymundi

1313

ROL XVIII, 261-263

213

Liber de compendiosa contemplatione

1313

ROL I, 69-86

214

Llibre de consolació d’ermità

1313

Sponer 1935 *

 

Liber de consolatione eremitae

1313

ROL I, 94-106

215

Liber de definitionibus Dei

1313

ROL I, 125-132

216

Liber de accidente et substantia

1313

ROL I, 138-147

217

Liber de ente absoluto

1313

ROL I, 153-159

218

Liber de actu maiori

1313

ROL I, 165-171

219

Liber de diuinis dignitatibus infinitis et benedictis

1313

ROL I, 177-184

220

Liber propter bene intelligere, diligere et possificare

1313

ROL I, 189-199 

221

Liber de medio naturali

1313

ROL I, 205-217

222

Liber de scientia perfecta

1313

ROL I, 223-232

223

Liber de infinita et ordinata potestate

1313

ROL I, 237-262

224

Liber de minori loco ad maiorem

1313

ROL I, 267-275

225

Liber de infinito esse

1313

ROL I, 281-286

226

Liber de trinitate trinitissima

1313

ROL I, 291-295

227

Liber de sanctitate Dei

1313

ROL I, 300-308

228

Liber de diuina unitate

1313

ROL I, 312-317

229

Liber de inuentione Dei

1313

ROL I, 322-327

230

Liber de quinque praedicabilibus et decem praedicamentis

1313

ROL I, 333-345

231

Liber de diuina natura

1313

ROL I, 351-356

232

Liber de essentia et esse Dei

1313

ROL I, 361-375 

233

Liber de creatione

1313

ROL I, 381-387

234

Liber de concordantia et contrarietate

1313

ROL I, 393-401

235

Liber de potestate pura

1314

ROL I, 407-435

236

Liber de intelligere Dei

1314

ROL, I 441-451

237

Liber de sapientia Dei absoluta et ordinata

 

DEPERDITA

238

Liber de diuina voluntate infinita et ordinata

1314

ROL I, 461-483

239

Liber de Deo maiore et Deo minore

1314

ROL I, 489-503

240

Liber de affirmatione et negatione

1314

ROL II, 21-40

241

Liber de iustitia Dei

1314

ROL II, 45-58

242

Liber de fine maiore

1314

ROL II, 62-69

243

Liber de uita diuina

1314

ROL II, 75-79

244

Liber de perfecto esse

1314

ROL II, 84-95

245

Liber de obiecto finito et infinito

1314

ROL II, 101-116

246

Liber de memoria Dei

1314

ROL II, 121-130

247

Liber de multiplicatione, quae fit in essentia Dei per diuinam Trinitatem

1314

ROL II, 135-146

248

Liber de perseitate Dei

1314

ROL II, 147-160

249

De ostentione, per quam fides catholica est probabilis atque demonstrabilis                                                                      

1314

ROL II, 165-167

250

Liber de ciuitate mundi

1314

ROL II, 173-201

251

[Lletra als jurats de la Ciutat de Mallorca]

1314

ROL II, 207-208

252

Epistola Raymundi ad Regem Aragoniae

 

DEPERDITA

253

Ars consilii

1315

ROL II, 217-269

254

Liber de Deo et suis propriis qualitatibus infinitis

1315

ROL II, 275-288

255

 

 

DEPERDITA

256

 

 

DEPERDITA

257

 

 

DEPERDITA

258

 

 

DEPERDITA

259

 

 

DEPERDITA

260

 

 

DEPERDITA

261

 

 

DEPERDITA

262

 

 

DEPERDITA

263

 

 

DEPERDITA

264

 

 

DEPERDITA

265

 

 

DEPERDITA

266

 

 

DEPERDITA

267

 

 

DEPERDITA

268

 

 

DEPERDITA

269

Epistola Raymundi ad Regem Iacobum Aragoniae

 

DEPERDITA

270

Liber de inuentione maiore

1315

ROL II, 300-302

271

Liber de agentia maiore

1315

ROL II, 306-307

272

Liber de bono et malo

1315

ROL II, 312-317

273

Liber de unitate maiori

 

DEPERDITA

274

Liber de essentia maiori

 

DEPERDITA

275

Liber de pertinentia maiori

 

DEPERDITA

276

Liber de obiectatione maiori

 

DEPERDITA

277

Liber de maiori fine intellectus, amoris et honoris

1315

ROL II, 327-335

278

Liber de Deo et de mundo

1315

ROL II, 341-377

279

Liber de exemplo unissimae et volissimae voluntatis

1309

ROL II, 383-386

280

Liber de esse Dei

1309

ROL II, 391-396