jordi petit  
llulln        
Biografía Obras Publicaciones    
   
   
  Libros 
 
  Enchiridion Theologicum Lullianum, Grans Textos Cristians 1, Barcelona: Ateneu Universitari Sant Pacià, 2021, 1110 pp. 
  Raimondo Lullo. Una teologia per la missione, Milano: Jaca Book, 2002, 152 pp. 
  Ramon Llull, Biografies de Mallorquins 2, Palma de Mallorca: Ajuntament, 1982, 99 pp.  
  La teoría luliana de los correlativos. Historia de su formación conceptual, Palma de Mallorca, 1979, 241 pp. 
   
  Ediciones críticas de obras de Ramon Llull
 
  Raimundi Lulli Opera latina, Tomus XX, Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis 113, Turnhout: Brepols, lxxviii + 494 pp.
  Tractat d'astronomia,  ed. J. Gayà i L. Badia, Barcelona: Universitat Autònoma, 1981, pp. 205-323.
  Ars notatoria, Madrid: CITEMA, 1978, 95 pp. 
   
  Artículos sobre Ramon Llull
 
 
* "La coerción a la conversión no es lícita", Il beato Raimondo Lullo. Il personaggio e il suo rapporto con l'Islam, Roma: PISAI, 2021, pp. 229-251.  
* "Fe y razón: tres metáforas botánicas", Ramon Llull y el Lulismo: fe y entendimiento, ed. L. M. Nontol, R. Ramis Bareló, Madrid: Sindéresis, 2020, pp. 103-125.  
* "El Beat Ramon Llull, font d'inspiració i recerca", Revista Catalana de Teologia, 44 (2019), pp. 69-81.  
* "Raimondo Lullo: Non è licito forzare gli infedeli", Raimondo Lullo e il nuovo dialogo tra cristianesimo, ebraismo e islam, Barcelona: Ateneu universitari sant Pacià, 2019, pp. 41-53.  
* "Freedom for Dialogue", Dia-Logos. Ramon Llull's Method of Though and Artistic Practice, ed. A. Vega, P. Weibel, S. Zielinski, Karlsruhe: ZKM, 2018, pp. 301-310.  
* "Adscripción de la teologia trinitaria de Ramon Llull a la escuela franciscana", Estudios franciscanos 117 (2016, pp. 485-520.  
* "Més enllà de la conversió", El Mirall Revista Cultural 2 (2016), pp. 18-24.  
* De la comprensió a la contemplació. La teologia del Beat Ramon Llull, Barcelona: Ateneu Universitari Sant Pacià, 2016, pp. 1-55.  
* "Entre la Teologia i l'imaginari popular. L'infern en la religiositat i la Teologia de Ramon Llull", Comunicació 130 (2014), pp. 77-106.  
* "Bases filosóficas de la demostración luliana de la Trinidad", Anuario filosófico 49/1 (2016), pp. 121-137.  
* "Una teologia de la història, com a premissa del diàleg intercultural proposat per Ramon Llull", Comunicació 130 (2014), pp. 223-260.  
* "El tercer martiri de Ramon Llull. Reflexions d'historiografia lul·lística", Memòries de la Reial Acadèmia mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics 22 (2012), pp. 141-165.   Pub. 2012 [pdf]
* "Ramon Llull, inspiració per al diàleg interreligiós", Inauguració del curs acadèmic 2011-2012 (Barcelona: Institut Supeior de Ciències Religioses de Barcelona, 2011), pp. 10-42.  
* "La versión latina del Liber contemplationis. Notas introductorias", Gottes Schau und Weltbetrachtung. Interpretationen zum «Liber contemplationis» des Raimundus Lullus, Subsidia Lulliana 4 (Turnhout: Brepols, 2011), pp. 1-20.  
* "La teologia sacramentària de Ramon Llull (1). La definició de sagrament", SL 49 (2009) pp. 51-69.  
* "The Divine Realm", Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought "Corpus Christianorum. Continuatio Mediaeualis" 214 (Turnhout: Brepols, 2008), pp. 461-515.  
* - y Domínguez, Fernando, "Life", Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought "Corpus Christianorum. Continuatio Mediaeualis" 214 (Turnhout: Brepols, 2008), pp. 3-124.  
* "La personalitat de Ramon Llull (1232-1316)", Ramon Llull: història, pensament i llegenda (Palma de Mallorca: Obra Social Fundació La Caixa, 2008), pp. 13-21.  
* "La cosmología en el Ars de Ramon Llull", Cosmogonie e cosmologie nel medioevo. Atti del convegno della Società italiana per lo studio del pensiero medievale (S.I.S.P.M.), Catania, 22-24 settembre 2006 , ed. Concetto Martello, Chiara Militello i Andrea Vella, (Louvain-la Neuve : Brepols, 2008), xv + 525 pp.
* "«Sapientia ignota»: la cuarta virtud teologal", Il mediterraneo del '300: Raimondo Lullo e Federico III d'Aragona, re di Sicilia. Omaggio a Fernando Domínguez Reboiras , ed. Alessandro Musco i Marta M.M. Romano, "Subsidia Lulliana" 3 (Turnhout: Brepols, 2008), pp. 449-463.  
* "Ciència: confrontació de visions cristianes i islàmiques d'un concepte", Història de la Ciència a les Illes Balears. Vol. I, L'Edat Mitjana , ed. Anthony Bonner i Francesc Bujosa Homar, (Palma: Govern de les Illes Balears, 2006), pp. 21-30.  
* «Que el llibre multiplicàs», Ramon Llull i els llibres, "Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca" (Mallorca, 2006), 30 pp.  
* "Ramon Llull i l'Islam. «Infideles sunt homines, sicut et nos»", «Vós sou sant, Senyor Déu únic». Franciscanisme i Islam "Jornades d'Estudis Franciscans, 2001" (Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya, 2002), pp. 115-143.  Rev. 27.03.2006 [pdf]
* "Els principis de l'Art lul·liana i les seves definicions", Taula  37 (2002), pp. 53-71.   [htm]
* "«Ipsi non credunt, quod credamus sicut credimus.» Cristología luliana en Arbor scientiae , XIII", Arbor Scientiae: der Baum des Wissens von Ramon Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br. , ed. Fernando Domínguez Reboiras, Pere Villalba Varneda i Peter Walter, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana" 1 (Turnhout: Brepols, 2002), pp. 273-286.  
* Llull, Ramon, Darrer llibre sobre la conquesta de Terra Santa , trad. Pere Llabrés; intr. Jordi Gayà, "Clàssics del Cristianisme" (Barcelona: Proa, 2002), 228 pp.  
* "Ramon Llull, il suo impegno missionario", Analecta Tor 32 (2001), pp. 379-388.  
* "Informe Olivi sobre una teoría acerca de las razones reales esenciales", SL 39 (1999), pp. 3-23.  Pub. 1999 [pdf - enlace externo]
 Rev. 23.03.2006 [pdf]
* "La construcción de la demostración teológica en el «Libre de contemplació» de Ramon Llull", Von der Suche nach Gott. Helmut Riedlinger zum 75. Geburtstag , ed. Margot Schmidt i Fernando Domínguez Reboiras, "Mystik in Geschichte und Gegenwart. Abteilung I, Christliche Mystik" 15 (Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog, 1998), pp. 147-171.  
* "Ramon Llull en Oriente (1301-1302); circunstancias de un viaje", SL 37 (1997), pp. 25-78.  
* "El arranque filosófico del «Ars» luliana", Constantes y fragmentos del pensamiento luliano. Actas del simposio sobre Ramon Llull en Trujillo, 17-20 septiembre 1994 , ed. Fernando Domínguez i Jaime de Salas, "Beihefte zur Iberoromania" 12 (Tubinga: Max Niemeyer Verlag, 1996), pp. 1-8.  
* Llull, Ramon, Llibre dels articles de la fe. Llibre què deu hom creure de Déu. Llibre contra anticrist , ed. Antoni Joan Pons i Pons, Jordi Gayà Estelrich, Gret Schib Torra i Anthony Bonner, "Nova Edició de les Obres de Ramon Llull" III (Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull, 1996), 160 pp.  
* "Significación y demostración en el «Libre de Contemplació» de Ramon Llull", Aristotelica et Lulliana magistro doctissimo Charles H. Lohr septuagesimum annum feliciter agenti dedicata , ed. Fernando Domínguez, Ruedi Imbach, Theodor Pindl i Peter Walter, "Instrumenta Patristica" XXVI (Steenbrugis, in Abbatia S. Petri, 1995), pp. 477-499.  
* "A Geographical and Spiritual Tour of Ramon Llull", Catalònia 43 (oct.) (Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya, 1995), pp. 10-12.  
* Llull, Ramon, Raimundi Lulli Opera latina, Tomus XX, 106-113, in Monte Pessulano et Ianuae annis MCCCIII-MCCCIV composita , ed. Jordi Gayà Estelrich, "Corpus Cristianorum, Continuatio Mediaevalis CXIII" XX (Turnhout: Brepols, 1995), lxxviii + 494 pp.  
* "Notas cronológicas sobre dos obras lulianas de 1304", SL 34 (1994), pp. 105-112.  
* "«Ascensio, virtus»: dos conceptos del contexto original del sistema luliano", SL 34 (1994), pp. 3-49.  
* "Concepto de «ars» y su uso en Juan Escoto Eriúgena", Studia Lulliana (= SL) 31 (1991), pp. 19-39.  [pdf - enlace externo]
* Brummer, Rudolf, Bibliografia lul·liana , trad. Jordi Gayà Estelrich, "Bibliografies lul·lianes" 4 (Palma de Mallorca: Miquel Font, 1991), viii+104 pp.  
* "Honori d'Autun i Ramon Llull. Raons per a una hipòtesi", La cultura mallorquina des de l'Edat Mitjana fins al segle XX. Homenatge al Pare Miquel Batllori. Estudis Balèarics 29/30 (Palma de Mallorca, 1989), pp. 19-24.  
* "«Ars Patris Filius». Buenaventura y Ramon Llull", EL 27 (1987), pp. 21-36.  [pdf - enlace externo]
* "Què podem cercar encara a l'obra de Ramon Llull?", Lluc 726 (Palma de Mallorca, 1986, febrer), pp. 4-5.  
* "El «Ars notativa» de Pere Joan Llobet", EL 26 (1986), pp. 149-164.  [pdf - enlace externo]
* "Atención al Oriente griego y armenio en la misión de Ramón Llull", Relaciones inéditas entre España y Grecia (Atenas: Instituto Cultural Español "Reina Sofía", 1986), pp. 281-303.  
* "Ramon Llull i el pensament de Maimònides", El País 28 abril (Madrid, 1985).  
* "La formació de Ramon Llull i les fonts del seu pensament", L'Avenç 64 (1983, oct.), pp. 44-47.  
* "Sobre algunes estructures literàries del «Libre de Meravelles»", Randa 10 (1980), pp. 63-69.  
* "Algunos temas lulianos en los escritos de Charles de Bovelles", EL 24 (1980), pp. 49-69.  [pdf - enlace externo]
* "`De conversione sua ad poenitentiam': reflexiones ante la edición crítica de «Vita coetanea»", EL 24 (1980), pp. 87-91.  [pdf - enlace externo]
* "Els exemples lul·lians: noves referències a la influència àrab", EL 23 (1979), pp. 206-211.  
* "El ambiente científico de Montpellier en los siglos XIII y XIV", EL 21 (1977), pp. 59-67.  [pdf - enlace externo]
* "La concepción luliana de 'punctum' en su contexto medieval", EL 19 (1975), pp. 41-51. [pdf -  

*

"El conocimiento teológico, como precepto, según Ramón Llull", Estudios Lulianos (=SL) 18 (1974), pp. 47-51.  [pdf - enlace externo]